Zapisy dokumentacji HACCP

 Zapisy wyników dotyczących zaistniałych wydarzeń i działań (data i podpis );  Zapisy skorygowane (data i podpis osoby odpowiedzialnej);  Zapisy są przechowywane przez rok, po terminie przydatności do spożycia danego produktu lub, co najmniej przez dwa lata, gdy termin przydatności do spożycia nie jest zdefiniowany;  Zapisy powinny być chronione przed dostępem osób […]

HACCP – najważniejszy system w produkcji żywności

HACCP – System Analizy Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points). Służy najważniejszemu: bezpiecznej produkcji żywności poprzez ustalenie punktów krytycznych-tzw zagrożeń zdrowotnych żywności i ryzyka ich wystąpienia podczas produkcji lub  przetwarzania żywności. HACCP służy zapewnieniu jakości procesu produkcji.  W momencie wejścia do Unii Europejskiej w maju 2004 roku został wprowadzony nakaz […]