Zapisy dokumentacji HACCP

  •  Zapisy wyników dotyczących zaistniałych wydarzeń i działań (data i podpis );
  •  Zapisy skorygowane (data i podpis osoby odpowiedzialnej);
  •  Zapisy są przechowywane przez rok, po terminie przydatności do spożycia danego produktu lub, co najmniej przez dwa lata, gdy termin przydatności do spożycia nie jest zdefiniowany;
  •  Zapisy powinny być chronione przed dostępem osób nieupoważnionych i łatwo dostępne dla osób kontrolujących (auditora).

Zatwierdzanie dokumentów
Dokumenty Systemu HACCP są zatwierdzane przez właściciela zakładu po ich uprzednim sprawdzeniu przez Przewodniczącego Zespołu HACCP, odnośnie zgodności z wymaganiami Systemu HACCP.

Odpowiedzialność
Tworzenie dokumentacji spoczywa na Zespole HACCP, który zajmuje się:

  •  opracowaniem Księgi HACCP;
  •  nadzorem nad opracowaną dokumentacją;
  •  wydawaniem nowych i wycofywanie nieaktualnych dokumentów.

Właściciel jest odpowiedzialny za zatwierdzenie dokumentacji systemu HACCP, w przypadku zgodności.

Dodaj komentarz